Slide 1

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2577 9999
โทรสาร : 0 2577 9900
ดูแผนที่