ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ความเป็นมา : การดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพและเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่างๆ นั้น การมีระบบงาน ระบบโครงสร้าง หรือวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและเอื้อต่อการทำงานเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอที่จะบริหารงานให้ดีได้ 

การบริหารงานที่ดีจึงจำเป็นต้องทำให้เกิดระบบการประเมินผลการทำงานในทุกส่วนงานและทุกกิจกรรม ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการบริหารงานของทุกองค์กรในปัจจุบัน 

การบริหารงานที่มีการควบคุมภายใน หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบขององค์กรจะต้องเข้าไปดำเนินการเพื่อประเมินความเสี่ยงและจัดให้มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงอย่างมีผลในเชิงประจักษ์ จึงมีความจำเป็นที่จะนำการควบคุมภายมาใช้ในงานหรือกิจกรรม 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีนโยบายการทำงานที่มุ่งให้องค์กรการบริหารงานแนวใหม่ จึงจำเป็นจะต้องนำการควบคุมภายในเข้ามาบริหารงาน ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนดให้การควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของงานการประเมินผลงานการบริหารของ อพวช. 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากด้านการควบคุมภายใน ยังถือว่าเป็นการบริหารงานแนวใหม่เจ้าหน้าที่ อพวช. จึงยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้อง ดังนั้นการรายงานเชิงประจักษ์การประเมินตัวเองจึงต้องมีการชี้แนะการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทุกๆทุกกิจกรรม 

การส่งเสริมให้การนำการควบคุมภายในไปใช้ในการดำเนินงาน นอกจากการอบรม การรณรงค์ การสั่งการ อาจจะยังไม่เพียงพอ จึงต้องมี “ คู่มือการควบคุมภายใน ” ขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินตนเองของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค์ : 
  • เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน (Operation Objectives) ได้แก่ การปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน
  • เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน (Financial Report Objectives) ได้แก่ การจัดทำรายงานทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา 
  • เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Objectives) ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่หน่วยงานได้กำหนดขึ้น