ภาพกิจกรรม

      >> 2557 
      
ภาพกิจกรรมการอบรมการควบคุมภายในประจำปี 2557
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห่งชาติ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 อบรม"เรื่องการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน" ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห่งชาติ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 อบรม"เรื่องการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน" ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห่งชาติ

วันที่ 21กุมภาพันธ์ 2556 อบรม"เรื่องการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน" ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห่งชาติ

 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554อบรม "เรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพ. รุ่นที่ 2" 
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห่งชาติ   
 
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554อบรม "เรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพ. รุ่นที่ 1" 
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห่งชาติ   
   วันที่ 3 มีนาคม 2553
อบรม "เรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพ. " 
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห่งชาติ 
   วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2553
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพ. " 
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห่งชาติ