วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2553
Edit Album Re-Order the Album Images

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

"เรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพ. " ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห่งชาติ

 • 25530218_royalhill.JPG
 • 25530218_royalhill_001.JPG
 • 25530218_royalhill_002.JPG
 • 25530218_royalhill_003.JPG
 • 25530218_royalhill_004.JPG
 • 25530218_royalhill_005.JPG
 • 25530218_royalhill_006.JPG
 • 25530218_royalhill_007.JPG
 • 25530218_royalhill_008.JPG
 • 25530218_royalhill_009.JPG
 • 25530218_royalhill_010.JPG
 • 25530218_royalhill_012.JPG
 • 25530218_royalhill_013.JPG
 • 25530218_royalhill_014.jpg
 • 25530218_royalhill_015.JPG