วันที่ 3 มีนาคม 2553
Edit Album Re-Order the Album Images

อบรม

"เรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพ. " ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห่งชาติ

 • 25530303_nsm.JPG
 • 25530303_nsm_001.JPG
 • 25530303_nsm_002.JPG
 • 25530303_nsm_003.JPG
 • 25530303_nsm_004.JPG
 • 25530303_nsm_005.JPG
 • 25530303_nsm_006.JPG
 • 25530303_nsm_007.JPG
 • 25530303_nsm_008.JPG
 • 25530303_nsm_009.JPG
 • 25530303_nsm_010.JPG
 • 25530303_nsm_011.JPG
 • 25530303_nsm_012.JPG
 • 25530303_nsm_013.JPG
 • 25530303_nsm_014.JPG
 • 25530303_nsm_015.JPG
 • 25530303_nsm_016.JPG
 • 25530303_nsm_017.JPG
 • 25530303_nsm_018.JPG
 • 25530303_nsm_019.JPG
 • 25530303_nsm_020.JPG
 • 25530303_nsm_021.JPG
 • 25530303_nsm_022.JPG
 • 25530303_nsm_023.JPG
 • 25530303_nsm_024.JPG
 • 25530303_nsm_025.JPG
 • 25530303_nsm_026.JPG
 • 25530303_nsm_027.JPG
 • 25530303_nsm_028.JPG
 • 25530303_nsm_029.JPG
 • 25530303_nsm_030.JPG
 • 25530303_nsm_031.JPG
 • 25530303_nsm_032.JPG
 • 25530303_nsm_033.JPG