วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
Edit Album Re-Order the Album Images

อบรม

"เรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพ. รุ่นที่ 1" ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห่งชาติ

 • 25540217_nsm_001.JPG
 • 25540217_nsm_002.JPG
 • 25540217_nsm_003.JPG
 • 25540217_nsm_004.JPG
 • 25540217_nsm_005.JPG
 • 25540217_nsm_006.JPG
 • 25540217_nsm_007.JPG
 • 25540217_nsm_008.JPG
 • 25540217_nsm_009.JPG
 • 25540217_nsm_010.JPG
 • 25540217_nsm_011.JPG
 • 25540217_nsm_012.JPG
 • 25540217_nsm_013.JPG
 • 25540217_nsm_014.JPG
 • 25540217_nsm_015.JPG
 • 25540217_nsm_016.JPG
 • 25540217_nsm_017.JPG
 • 25540217_nsm_018.JPG
 • 25540217_nsm_019.JPG
 • 25540217_nsm_020.JPG
 • 25540217_nsm_021.JPG
 • 25540217_nsm_022.JPG
 • 25540217_nsm_023.JPG
 • 25540217_nsm_024.JPG
 • 25540217_nsm_025.JPG
 • 25540217_nsm_026.JPG
 • 25540217_nsm_027.JPG
 • 25540217_nsm_028.JPG
 • 25540217_nsm_029.JPG
 • 25540217_nsm_030.JPG
 • 25540217_nsm_031.JPG
 • 25540217_nsm_032.JPG
 • 25540217_nsm_033.JPG
 • 25540217_nsm_034.JPG
 • 25540217_nsm_035.JPG
 • 25540217_nsm_036.JPG
 • 25540217_nsm_037.JPG
 • 25540217_nsm_038.JPG
 • 25540217_nsm_039.JPG
 • 25540217_nsm_040.JPG
 • 25540217_nsm_041.JPG
 • 25540217_nsm_042.JPG
 • 25540217_nsm_043.JPG
 • 25540217_nsm_044.JPG
 • 25540217_nsm_045.JPG
 • 25540217_nsm_046.JPG
 • 25540217_nsm_047.JPG
 • 25540217_nsm_048.JPG
 • 25540217_nsm_049.JPG
 • 25540217_nsm_050.JPG
 • 25540217_nsm_051.JPG