วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
Edit Album Re-Order the Album Images

อบรม

"เรื่องการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน" ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห่งชาติ

 • 25560228_nsm_001.jpg
 • 25560228_nsm_002.jpg
 • 25560228_nsm_003.jpg
 • 25560228_nsm_004.jpg
 • 25560228_nsm_005.jpg
 • 25560228_nsm_006.jpg
 • 25560228_nsm_007.jpg
 • 25560228_nsm_008.jpg
 • 25560228_nsm_009.jpg
 • 25560228_nsm_010.jpg
 • 25560228_nsm_012.jpg
 • 25560228_nsm_013.jpg
 • 25560228_nsm_014.jpg
 • 25560228_nsm_015.jpg
 • 25560228_nsm_016.jpg
 • 25560228_nsm_017.jpg
 • 25560228_nsm_018.jpg
 • 25560228_nsm_019.jpg
 • 25560228_nsm_020.jpg
 • 25560228_nsm_021.jpg
 • 25560228_nsm_022.jpg
 • 25560228_nsm_023.jpg
 • 25560228_nsm_024.jpg
 • 25560228_nsm_025.jpg
 • 25560228_nsm_026.jpg
 • 25560228_nsm_027.jpg
 • 25560228_nsm_028.jpg
 • 25560228_nsm_029.jpg
 • 25560228_nsm_031.jpg
 • 25560228_nsm_032.jpg
 • 25560228_nsm_033.jpg
 • 25560228_nsm_035.jpg
 • 25560228_nsm_036.jpg
 • 25560228_nsm_037.jpg
 • 25560228_nsm_038.jpg
 • 25560228_nsm_040.jpg
 • 25560228_nsm_041.jpg
 • 25560228_nsm_042.jpg
 • 25560228_nsm_043.jpg
 • 25560228_nsm_044.jpg
 • 25560228_nsm_045.jpg