แนวทาง การจัดวางระบบและการประเมินผล

 

   แนวทาง :  การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน  
  Formation and Evaluation of the Internal Control System
 

บทนำ
นิยามศัพท์เฉพาะ

บทที่ 1 มาตรฐานการควบคุมภายใน

 1. ความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิดและการพัฒนาการควบคุมภายใน
 2. ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารต่อการควบคุมภายใน
 3. การพัฒนาการควบคุมภายใน
 4. การควบคุมภายใน
 5. มาตรฐานการควบคุมภายใน

บทที่ 2 การจัดวางระบบการควบคุมภายใน

บทที่ 3 การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

บทที่ 4 รูปแบบรายงานและตัวอย่างรายงาน

 1. รูปแบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจ และคำอธิบายรายงาน
 2. รูปแบบรายงานระดับส่วนงานย่อย และคำอธิบายรายงาน
 3. รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน
 4. ตัวอย่างรายงาน
  4.1 ตัวอย่างรายงานระดับส่วนงานย่อย
  4.2 ตัวอย่างรายงานระดับหน่วยรับตรวจ

ภาคผนวก ก ตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ภาคผนวก ข ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน