คู่มือควบคุมภายใน อพวช.
คู่มือควบคุมภายใน อพวช. (ฉบับปรับปรุง ปี 2561)
สารบัญ
บทที่ 1
บทนำ
บทที่ 2 ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
บทที่ 3 กระบวนการการควบคุมภายใน ของ อพวช.
บทที่ 4 การจัดระบบการควบคุมภายใน
บทที่ 5 แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
บทที่ 6 รูปแบบรายงานและตัวอย่าง
บทที่ 7 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกับการควบคุมภายใน
บทที่ 8 การวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายใน
บทที่ 9 กิจกรรมการควบคุม
บทที่ 10 สารสนเทศและการสื่อสาร 
บทที่ 11 การติดตามประเมินผล
ภาคผนวก

  ดาวน์โหลดทั้งเล่ม (4.59MB)
คู่มือควบคุมภายใน อพวช. (ประจำปีงบประมาณ 2560)
สารบัญ
บทที่ 1
บทนำ
บทที่ 2 ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
บทที่ 3 แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน อพวช. ปี 2560
บทที่ 4 การจัดระบบการควบคุมภายใน
บทที่ 5 แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
บทที่ 6 รูปแบบรายงานและตัวอย่าง
บทที่ 7 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกับการควบคุมภายใน
บทที่ 8 การวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายใน
บทที่ 9 กิจกรรมการควบคุม
บทที่ 10 สารสนเทศและการสื่อสาร 
บทที่ 11 การติดตามประเมินผล
ภาคผนวก

  ดาวน์โหลดทั้งเล่ม (4.69MB)
คู่มือควบคุมภายใน อพวช. (ประจำปีงบประมาณ 2559)
สารบัญ
บทที่ 1
บทนำ
บทที่ 2 ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
บทที่ 3 แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน อพวช. ปี 2559
บทที่ 4 การจัดระบบการควบคุมภายใน
บทที่ 5 แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
บทที่ 6 รูปแบบรายงานและตัวอย่าง
บทที่ 7 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกับการควบคุมภายใน
บทที่ 8 การวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายใน
บทที่ 9 กิจกรรมการควบคุม
บทที่ 10 สารสนเทศและการสื่อสาร 
บทที่ 11 การติดตามประเมินผล
ภาคผนวก

  ดาวน์โหลดทั้งเล่ม (4.45MB)
คู่มือควบคุมภายใน อพวช. (ประจำปีงบประมาณ 2558)
สารบัญ
บทที่ 1
บทนำ
บทที่ 2 ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
บทที่ 3 แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน อพวช. ปี 2558
บทที่ 4 การจัดระบบการควบคุมภายใน
บทที่ 5 แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
บทที่ 6 รูปแบบรายงานและตัวอย่าง
บทที่ 7 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกับการควบคุมภายใน
บทที่ 8 การวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายใน
บทที่ 9 กิจกรรมการควบคุม
บทที่ 10 สารสนเทศและการสื่อสาร 
ภาคผนวก

  ดาวน์โหลดทั้งเล่ม (4.63MB)
คู่มือควบคุมภายใน อพวช. (ประจำปีงบประมาณ 2557)
สารบัญ
บทที่ 1
บทนำ
บทที่ 2 ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
บทที่ 3 แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน อพวช. ปี 2557
บทที่ 4 การจัดระบบการควบคุมภายใน
บทที่ 5 แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
บทที่ 6 รูปแบบรายงานและตัวอย่าง
บทที่ 7 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกับการควบคุมภายใน
บทที่ 8 การวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายใน
บทที่ 9 กิจกรรมการควบคุม
ภาคผนวก

  ดาวน์โหลดทั้งเล่ม (3.74MB)
คู่มือควบคุมภายใน อพวช. (ประจำปีงบประมาณ 2556)
สารบัญ
บทที่ 1
บทนำ
บทที่ 2 ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
บทที่ 3 แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน อพวช. ปี 2556
บทที่ 4 การจัดระบบการควบคุมภายใน
บทที่ 5 แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
บทที่ 6 รูปแบบรายงานและตัวอย่าง
บทที่ 7 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกับการควบคุมภายใน
บทที่ 8 การวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายใน
ภาคผนวก

  ดาวน์โหลดทั้งเล่ม (2.02MB)
คู่มือควบคุมภายใน อพวช. (ประจำปีงบประมาณ 2555)
สารบัญ
บทที่ 1
บทนำ
บทที่ 2 ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
บทที่ 3 แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน อพวช. ปี 2555
บทที่ 4 การจัดระบบการควบคุมภายใน
บทที่ 5 แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
บทที่ 6 รูปแบบรายงานและตัวอย่าง
บทที่ 7 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกับการควบคุมภายใน
ภาคผนวก

  ดาวน์โหลดทั้งเล่ม (2.02MB)
คู่มือควบคุมภายใน อพวช. (ประจำปีงบประมาณ 2554)
สารบัญ
บทที่ 1
บทนำ
บทที่ 2 ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
บทที่ 3 แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน อพวช. ปี 2554
บทที่ 4 การจัดระบบการควบคุมภายใน
บทที่ 5 แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
บทที่ 6 รูปแบบรายงานและตัวอย่าง
ภาคผนวก

  ดาวน์โหลดทั้งเล่ม (2.02MB)