รายงานผลการสอบทาน

แบบประเมินผลการควบคุมภายใน (ปี 2554)

ระดับส่วนงานย่อย
1. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แบบ ปย.1 แบบ ปย.2
2. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา แบบ ปย.1 แบบ ปย.2
3. พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ แบบ ปย.1 แบบ ปย.2
4. กองประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด แบบ ปย.1 แบบ ปย.2
5. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักบริหาร แบบ ปย.1 แบบ ปย.2
6. สำนักโครงการพิเศษ แบบ ปย.1 แบบ ปย.2

ระดับองค์กร
1. แบบ ปอ.1
2. แบบ ปอ.2
3. แบบ ปอ.3


ผู้ตรวจสอบภายใน
1. แบบ ปส.
2. เอกสารแนบ แบบ ปส.