เอกสารประกอบการอบรม


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายใน ประจำปี 2561
เรื่อง "ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA)" 
   ดาวน์โหลดเอกสาร (1.10MB)


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายใน ประจำปี 2561
เรื่อง "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน" 
   ดาวน์โหลดเอกสาร (3.79MB)


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายใน ประจำปี 2561
เรื่อง "ความสำคัญของการควบคุมภายใน และการจัดทำแบบ ปย.1 และ ปย.2" 
   ดาวน์โหลดเอกสาร (1.29MB)